Wednesday, 03/03/2021 - 11:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Năm học : 2017-2018

 PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                    

     Số:         /KH-THCS                       Tiến Dũng, ngày        tháng 10 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Năm học : 2017-2018

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 356/PGD&ĐT ngày 29/9/2017 của phòng GD&ĐT Yên Dũng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo năm học 2017 - 2018.

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường THCS Tiến Dũng.

Trường THCS Tiến Dũng xây dựng kế hoạch KT&KĐCLGD năm học 2017-2018 như sau:

 PHẦN 1: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong trườngvề nhiệm vụ KT&KĐCLGD, xác định đây là hoạt động có tác động tích cực đến công việc nâng cao chất lượng dạyvà học; góp phấn làm đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và xếp loại của nhà trường với giáo viên và của giáo viên với học sinh;.

Công tác KT&KĐCLGD được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, là công việc của mỗi cán bộ quản lý, mỗi nhà trường,từng giáo viên;

Góp phần làm đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với giáo viên và của giáo viên đối với học sinh theo hướng thực chất, chống bệnh thành tích;

Tổ chức các kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc phản ánh được chất lượng dạy của giáo viên và học của học sinh;

Đổi mới hình thức, phương pháp khảo sát, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; coi trọng việc đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích sự cố gắng tiến bộ của học sinh dù chỉ là rất nhỏ.

 

PHẦN 2 : NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I/ NHIỆM VỤ CHUNG:

1.Tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá đối với học sinh theo hướng đánh giá năng lực. Tăng cường đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực ở trên lớp, các bài kiểm tra, các bài thi và các hoạt động đánh giá khác.

2. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, đề khảo sát theo ma trận; tăng cường các bài tập, câu hỏi định hướng phát triển năng lực của học sinh.

3. Tổ chức nghiêm túc đúng quy chế, công bằng, khách quan các kỳ khảo sát, tuyển sinh lớp 6; các kỳ kiểm tra học kỳ, giữa kỳ.

4. Đẩy mạnh xử dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm, trong dạy học. Phát huy các nguồn lực của nhà trường cho nhiệm vụ KT&KĐCLGD để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

5.Thực hiện cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Công tác khảo thí

1.1Mục tiêu

Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, khoa học, chính xác đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá lên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường các hình thức đánh giá thông qua các sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối học kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.

Kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa các hình thức tự luận với trắc nghiệp khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết với kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn thời sự quê hương đất nước để học sinh bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra, khảo sát theo ma trận; tăng cường các bài tập, câu hỏi theo định hường phát triển năng lực của học sinh; trong các câu trắc nghiệm khách quan, có loại câu hỏi nhiều lựa chọn đúng; quan tâp xây dựng các loại bài tập có phần đẫn hoặc tình huống, trong bài tập có nhiều câu hỏi.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên để khai thác có hiệu quả các phần mềm do Bộ GD &ĐT và Sở GD & ĐT phát hành.

1.2 Nội dung

a. Thi khảo sát chất lượng

Tổ chức tốt các cuộc thi khảo sát học kỳ và giữa học kỳ nghiêm túc.

Thi khảo sát giữa học kỳ 1 (dự kiến) cuối tháng 10/2017; thi học kỳ 1 vào tuần 17, 18( tháng 12/2017); thi khảo sát giữa học kỳ 2 (dự kiến)  vào đầu tháng 3/2018; thi khảo sát học kỳ 2 vào tuần 32,33(đầu tháng 5/2018).

b. Thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa

Tổ chức tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện theo lịch của Phòng giáo dục.

Lớp 8 và lớp 9 thi 9 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lich sử, Địa lý, GDCD.

Lớp 6 và lớp 7 thi 3 môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.

Nội dung và hình thức thi theo hướng dẫn của Phòng GD & ĐT. Riêng môn Tiếng Anh từ  lớp 6 đến  lớp 9 có phần nội dung nghe.

Thời gian tổ chức thi HSG: các môn khối 9 tháng 01 xong trước ngày 30/01/2018; các môn khối 6,7,8 xong trước 25/4/2018, theo lịch của Phòng giáo dục.

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vào ngày 18/3/2018 với các khối lớp như sau: Lớp 8 tho 03 môn( Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh),  lớp 9 thi 9 môn ( Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, GDCD)

c. Xét công nhận tốt nghiệp

Thực hiện theo biên chế năm học  và quy chế của Bộ GD & ĐT đảm bảo nghiêm túc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong các khâu xét tốt nghiệp THCS. Theo lịch của Sở Giáo dục xong trước 26/5/2018.

d. Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

     - Tuyến sinh lớp 6: Thực hiện xét tuyển từ 01/08 đến 10/08/2017

     - Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập theo lịch của Sở Giáo dục

     - Tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT dân lập và TT GDTX: sử dụng kết quả thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

     -Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT( thực hiện ngay việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, trả học bạ và hồ sơ kèm theo để học sinh thực hiện việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 học đi học nghề.

-Tuyên truyền để phụ huynh học sinh cân nhắc kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

1.3. Giải pháp

Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch, khung chương trình dạy học các môn học, không để xảy ra tình trạng cắt xén dồn ép chương trình. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên trong việc thực hiện quy chế đánh giá cho điểm theo quy định với từng môn học, đảm bảo yêu cầu chuẩn về kiến thức kỹ năng và đúng tiến độ thời gian. 

Nhà trường tăng cường các phương thức kiểm tra hoạt động chuyên môn của giáo viên.

Tích cực đổi mới công tác quản lý, áp dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện giảm tải kiến thức theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ban giam hiệu, tổ trưởng chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình, nội dung dạy học, công tác kiểm tra đánh giá kết quả dạy của giáo viên, kết quả học của học sinh.

Tăng cường chỉ đạo giáo viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi; thành lập các câu lạc bộ ôn luyện học sinh giỏi từ lớp 6 đến lớp 9 các môn thi cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức; Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cho thi chọn học sinh giỏi cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017- 2018 đạt kết quả tốt. Tập chung tổ chức ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi các môn: thi sáng tạo KHKT , thi “ Em yêu lịch sử  quê hương Yên Dũng ” TDTT trong khuôn khổ HKPĐ năm học 2017- 2018.

Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan và đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện nghiệm túc cấp giấy chứng nhận THCS tạm thời và trả hồ sơ cho học sinh lớp 9 theo hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT.

2. Công tác kiểm định chất lượng

          2.1. Mục tiêu

       Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục (tự đánh giá).

          2.2. Nội dung

a. Công tác tự đánh giá

Tăng cường nâng cao nhận thức về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xác định chất lượng là một giải pháp đề nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với nhà trường cần tập trung chủ yếu vào việc hoàn thiện hồ sơ cải tiến chất lượng, thu thập minh chứng, sắp xếp hồ sơ, lưu trữ và chuẩn bị các điều kiện để báo cáo với Phòng GD&ĐT Yên Dũng.

Hoàn thành báo cáo cải tiến chất lượng trước ngày 25/4/2018, gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 5/5/2018.

  b. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả dạy học

Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá, tiếp tục triển khai xây dựng ngân hàng đề thi và đề kiểm tra với cấp THCS để đảm bảo việc kiểm tra đánh giá khách quan, công bằng, phù hợp. Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bộ đề kiểm tra( gồm ma trận đề, đề, hướng dẫn chấm) giữa kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối năm học đối với các môn cơ bản của bốn khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9.

     Nhà trường yêu cầu các đồng chí GV nộp các đề  và ma trận kiểm tra 15 phút, kiểm 1 tiết của học kỳ I trước 15/10/2017, của học kỳ 2 trước 15/01/2018; nộp các đề kiểm tra và ma trận thi HKI, HKII trước 30/10/2017. Các đề kiêm tra phải có tối tiểu 40% là các câu hỏi phát triển năng lực- phẩm chất.

Thực hiện đúng đủ việc kiểm tra theo quy định, thực hiện chặt chẽ các khâu của quá trình kiểm tra đánh giá. thực hiện đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học ký cả lý thuyết và thực hành.

Kết hợp các hình thức kiểm tra trặc nghiệm và tự luận, ra đề kiểm tra theo hướng mở, coi trọng đánh giá năng lực vận dụng. Thông qua kiểm tra đánh giá nhà trường có được giải pháp tích cực điều chỉnh quá trình dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

   2.3. Giải pháp

Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án, kiểm tra bằng hình thức tự luận trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo; với các bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm nên dành tối thiểu 50% cho yêu cầu: thông hiêu, vận dụng sáng tạo.

Tích cực triển khai chủ trương xây dựng nguồn học liệu mở: câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của nhà trường, của Phòng GD&ĐT để giáo viên và học sinh có thể tham khảo.

Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định chuyên môn trong dạy học, ra đề, chấm bài, kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo khách quan, công bằng, thực chất.

Làm tốt công tác thanh, kiểm tra trường học; tổ chức kiểm định chất lượng dạy học để có căn cứ đánh giá xếp loại giáo viên cuối kỳ, cuối năm học theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.

  1. Công tác thông tin báo cáo

Thực hiện báo cáo về việc triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo thời gian như sau:

Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và KĐCLGD xong

trước 5/10/2017 và nộp về Phòng GD&ĐT.

          Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và KĐCLGD nộp về Phòng GD&ĐT chậm nhất vào 25/12/2017.

          Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và KĐCLGD nộp về Phòng GD&ĐT chậm nhất vào 10/05/2018.

          Báo cáo tự đánh giá và thống kê( theo biểu mẫu) nộp về Phòng GD &ĐT chậm nhất vào ngày 10/5/2018.

Trên đây là kế hoạch KT&KĐCL của trường THCS Tiến Dũng năm học 2017-2018. Nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.                  

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

 - TT, GV (để thực hiện);

 - Trang Web

 - Lưu: VT.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hồng

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 03 : 6
Năm 2021 : 121