Saturday, 27/02/2021 - 05:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiến Dũng

KẾ HOẠCH Thực hiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh Năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS TIẾN DŨNG

 
  

Số:       /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tiến Dũng, ngày    tháng    năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Năm học 2018-2019

 Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở;

Căn cứ công văn số 700/SGDĐT- CNTT ngày 30/7/2018 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh  năm học 2018-2019;

Thực hiện hướng dẫn số 346/HD-PGDĐT ngày 23/8/2018 của Phòng giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh  năm học 2018-2019,

Trường THCS Tiến Dũng xây dựng kế hoạch thực hiện giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh  năm học 2018-2019 như sau:

          I. MỤC TIÊU

- Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thân đoàn kết yêu tổ quốc, yêu đồng bào.

- Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dạy học lý thuyết gắn thực tiễn, tăng cườngcác hoạt động vận dụng của học sinh.

- Đổi mới  hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, dạy học lồng ghép thông qua các bài trong sách giáo khoa, thông qua các hoạt động ngoại khóa: Thăm quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể truyện, vẽ tranh, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng an ninh.

          II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP

          1.Nội dung dạy lồng ghép

Nội dung dạy học lồng ghép được thực hiện thông qua các môn học: Ngữ Văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc, và Mỹ thuật tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn các nhân; pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; quyền lợi trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHXN.

- Khuyến khích giáo viên sưu tầm thêm các tranh ảnh, Clip hiện vật, tấm gương độc đáo về nội dung có liên quan đến quốc phòng an ninh.

          2. Hình thức thực hiện

- Dạy học lồng ghép thông qua bài học ở các môn: Ngữ Văn, Địa lý, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật.

- Dạy học thông qua hình thức lên lớp theo chuyên đề dạy lồng ghép.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi viết, vẽ tranh về nội dung quốc phòng an ninh.

           - Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

         III. TÀI LIỆU DẠY HỌC LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP

   - Các nội dung tích hợp đã có sẵn trong SGK.

    - Tài liệu giáo dục lồng ghép do Bộ GD-ĐT ban hành( Thông tư số 01/2017/BGD).

     - Tài liệu giáo dục địa phương.

     -  Các nguồn tài liệu khác: phù hợp với năng lực học sinh và có tính pháp lý.

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Ban giám hiệu

      - Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung dạy học lồng ghép phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương, phân công 01 đ/c Phó Hiệu Trưởng (đ/c Nguyễn Việt Hồng) thường xuyên kiểm tra giáo viên thực hiện giảng dạy lồng ghép, tích hợp trong các môn học Ngữ văn, GDCD. Địa lý, Mĩ thuật, Âm nhạc.

     -  Xây dựng hệ thống tài liệu và nguồn dữ liệu cho việc dạy học lồng ghép.

      -  Có kế hoạch kiểm tra tư vấn, các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp.

         2. Với tổ chuyên môn

    - Triển khai kế hoạch của BGH tới tất cả các giáo viên dạy

     - Có giải pháp quản lý theo dõi tiến độ dạy học lồng ghép, tư vấn thường xuyên để các thành viên đảm bảo kế hoạch: Như lưu trữ hệ thống địa chỉ lồng ghép ở các bộ môn, kiểm tra việc thiết kế giáo án có nội dung lồng ghép, dự giờ các tiết có nội dung lồng ghép, xây dựng và triển khai một số chủ đề có nội dung lồng ghép(tối thiều 01chủ đề/học kỳ).

      - Kiểm tra chuyên đề về dạy học lồng ghép tích hợp ở các nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn.

           3. Với nhóm chuyên môn

     -Tổ chức sinh hoạt nhóm thống nhất nội dung và hình thức thực hiện trong từng bài theo quy đinh.

   - Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp (liên môn) có nội dung liên quan đến  nội dung lồng ghép: ít nhất 01 chủ đề/Học kỳ.

- Sinh hoạt chuyên đề về nội dung lồng ghép, tích hợp. Mỗi học kỳ một chuyên đề.

      4. Với giáo viên

- Tổ chức dạy học theo các địa chỉ lồng ghép đã thống nhất, mức độ lồng ghép phù hợp với đối  tượng học sinh các lớp.

- Các nội dung lồng ghép phải được thể hiện rõ trong giáo án, tổ chức thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động giúp định hướng suy nghĩ và hành  động tích cực trước các vấn đề đặt ra .

           5. Thời gian thực hiện

Bắt đầu từ tuần 01 (27 tháng 8 năm 2018).

          Trên đây là kế hoạch giảng dạy môn giáo dục tổ chức dạy học  quốc phòng an ninh năm học 2018 – 2019. Yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn và các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Việt Hồng

   

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 02 : 63
Năm 2021 : 114